Return to Sender: Pardo, men det finns helt enkelt inget att dela upp!

  Temat schack inom frimärkskonsten är ett helt eget fält inom filatelin, det vill säga samlandet och studiet av frimärken och helsaker, så som kort och kuvert eller annat postalt omslag, som har med postväsendet att göra i en eller annan form. Här finner man förövrigt Sveriges Postmuseum, samt Digitalt Postmuseum. En vän till skriftställaren, Bent Johnsen (1931-2013) var både en sann humanist, som satte stor tilltro till att ungdomen kan vacciners mot ondska genom kunskap om historien, samt en riktig filatelist ända ut i fingerspetsarna. Bent gav bland annat ut boken: Smedjor: där smeder formar den glödande massan – “Hur helt normala människor kan formas onda.“ Hela Bents bok byggs upp ur en posthistorisk synvinkling om andra världskriget.
   
  Gustave Eiffels (1832-1923) Eiffeltorn (1889). Foto: ECU.
   
  Return to Sender: Pardo, men det finns helt enkelt inget att dela upp!
  Tanums Schacksällskaps svar på Västergötlands Schackförbunds enkät angående Allsvenska serien och VSF:s Distriktsserie. Trycker man sig genom de Allsvenska grupperna, så finner man snart att det intet finns att dela upp… Om vi tar division III till exempel består den i dag av 43 lag i sju grupper, varav en med 3 lag, en med 5 lag, tre med 6 lag, en med 8 lag samt en med 9 lag och fördelade på sju geografiska zoner. Vad är det som finns att dela upp här?! Det finns inte något… Nej, lösningen på våra problem och utmaningar får aldrig vara mindre schack, när vi de facto behöver gå i en motsatt riktning, mot mera schack!
   
  Frågeställningarna finns att finna här nedan under svaret. Tanums Schacksällskaps styrelse har behandlat VSF:s styrelses enkät angående formatet i VSF:s distriktsserie samt Allsvenska serien och därvid beslutat avge följande yttrande:
   
  Allsvenska serien.
  Det är med förvåning vi konstaterar att VSF anser att det nuvarande formatet i Allsvenskans divisioner II och III är ohållbart på grund av de långa resorna!
  När vi studerar gruppernas utformning i den Allsvenska serien säsongen 2022/23 inser vi snabbt att det för Tanums vidkommande inte finns särskilt mycket att vinna om SSF skulle minska antalet lag i varje grupp från åtta till sex. Den Allsvenska seriepyramiden är den verklighet som finns att förhålla sig till och den består av följande:
   
  Elitserien, 10 lag, rikstäckande.
   
  Superettan, 10 lag, rikstäckande.
   
  Division I, 32 lag i fyra grupper fördelade på fyra geografiska zoner.
   
  Division II, 61 lag i åtta grupper, varav en med 6 lag, en med 7 lag samt sex med 8 lag, och fördelade på åtta geografiska zoner.
  Såväl Tanums SS som SA Mark spelar i division II.
   
  Division III, 43 lag i sju grupper, varav en med 3 lag, en med 5 lag, tre med 6 lag, en med 8 lag samt en med 9 lag och fördelade på sju geografiska zoner.
   
  Det är inte förvånande att Mark väckt frågan om långa och kostsamma resor just i år. Inte nog med att Mark har bortamatch vid fyra av de sju speltillfällena; det är också en ovanligt stor snedfördelning av avstånden, något som rimligtvis borde jämnas ut med tiden.
   
  Inte heller anser vi att en minskning av antalet speltillfällen är rätt väg att gå om man vill behålla de klubbar som finns kvar i Västra Götaland
   
  Vi har vid en snabb inventering av potentiella motståndare på närmare avstånd än vad vi har idag inte kunnat finna någon. Den ekonomiska och tidsmässiga fördelen av ett minskat antal speltillfällen genom en minskning av antalet lag per grupp i division II och III från 8 till 6 kan inte på något vis uppväga nackdelarna av bland annat just ett minskat antal speltillfällen.
   
  Sveriges Schackförbund har enligt vår uppfattning gjort ett gott arbete med det underlag som står till buds och vi kan konstatera att man redan har tagit stor hänsyn till klubbarnas geografiska belägenhet. I en sund seriepyramid skulle det självfallet ha varit dubbelt så många lag i division III som i division II, men det får bli ett önsketänkande. Det fattas helt enkelt alltför många lag. Att skapa ännu fler grupper i division II skulle ju dessutom öka på en redan alltför stor obalans mellan division II och division III. I en pyramid är ju som bekant basen större än ovanstående nivåer, som i stället spetsar till sig alltmer ju högre upp man kommer. Nej, här finns det inte särskilt mycket att dela upp, mer än att möjligen tillgripa det sista återstående medlet, nämligen tvångsnedflyttning av lag från division II till underliggande division III, men detta lär sannolikt inte uppskattas av lagen i division II. Ett sådant agerande skulle snarare kunna uppfattas som en direkt fientlig handling av berörda klubbar och knappast främja svenskt schacks utveckling. Vem skulle för övrigt vilja hålla i yxan vid Allsvenska seriens stupstock?
   
  En framkomlig väg skulle möjligen vara att minska antalet spelare i lagen från dagens åtta till exempelvis fem som i gamla division IV eller möjligen fyra som i VSF:s Distriktsserie, samt i Allsvenska division III, grupp I, men innebär detta verkligen att det skulle tillkomma tillräckligt många nya lag i division III för att det de facto skulle göra någon nämnvärd skillnad på sista raden?
   
  Apropå de långa resorna; välkommen till vår verklighet! Det finns väl ingen klubb i VSF:s historia som känner till det där med långa och kostbara resor bättre än vad vi gör, men från vår horisont blir det inte fler klubbar i vårt närområde för att man gör grupperna mindre! Det blir färre seriemotståndare, men lösningen på problemet kan väl aldrig vara mindre schack?!
  Nej, det är en illusion att det plötsligt skulle bli nämnvärt kortare resor, i alla fall inte räknat per speltillfälle. Sedan är det självfallet inte på något vis eftersträvansvärt att resorna blir långa, tidskrävande och dyra, men på de punkterna är det inget nytt på himlen vi har ju alltid levt med de villkoren. Vi anser att man bör vara ytterst försiktig med att göra ingrepp i svenskt schacks livsnerv, nämligen den Allsvenska serien.
   
  Vi förordar således att man även i fortsättningen skall eftersträva grupper om 8 lag, men att det också i fortsättningen skall vara möjligt att göra de avsteg från huvudregeln som kan vara motiverade av geografiska skäl och då i första hand genom att anpassa antalet lag efter omständigheterna.
   
  En utredning av vad det skulle innebära för svenskt schack att gå från dagens åttamannalag till fem- eller fyrmannalag i Allsvenska division III och på så sätt få med fler lag i division III. Skulle också kunna företas.
   
  Vi ämnar fortsätta att delta i svenskt schacks livsnerv, Allsvenska serien, så länge som vi har spelare som vill och kan delta och de facto har vi heller aldrig varit högre upp i seriesystemet än vad vi är just nu.
   
  Hur trist det än är anser vi slutligen att VSF och SSF bör utveckla metoder och fastställa program och regler för digitalt seriespel i samarbete med de klubbar, till exempel SA Mark, som redan i dag av olika skäl har svårigheter att genomföra längre resor än tjugofem mil enkel väg.
   
   
  Västergötlands Schackförbunds Distriktsserie.
  ”Då Distriktsserien är en väldigt viktig tävling för många i vårt distrikt, och då det också är en stor succé, vill vi hämta in synpunkter från klubbarna vad gäller denna tävling innan beslut om eventuella förändringar fattas.” konstaterar VSF:s styrelse och ger i enkäten klubbarna möjlighet att lämna synpunkter. Tanums SS anser att VSF inte med enbart stöd av eventuella svar på frågorna i enkäten bör ändra det på något i Distriktsserien. Den har onekligen gjort stor lycka och är väl vid sidan av distriktsstyrelsen att betrakta som distriktets livsnerv och sammanhållande kraft.
   
  Vi menar att man därför bör vara synnerligen försiktig med att genomföra förändringar, då det finns en högst påtaglig risk för att den framtida utvecklingen kan ta en oönskad väg. Vi är egentligen nöjda med dagens format av VSF:s Distriktsserie gällande antalet seriesammandrag, antalet ronder i serien, antalet ronder per dag, betänketiden, antalet spelare per lag, att första seriesammandraget är uppdelat på flera spelorter, lottningsförfarande, samt övrigt. Vi skulle förvisso kunna tänka oss att man inför ytterligare ett seriesammandrag för att ge de klubbar som eventuellt överväger att ge upp allsvenskt seriespel andra möjligheter till seriespel. Men om det skall låta sig effektueras behöver det allsvenska seriespelet och distriktsseriespelet åtskiljas av en eller om möjligt flera helger. Med mera luft mellan ronderna i den Allsvenska serien och VSF:s Distriktsserie ökar i varje fall möjligheten att få med fler spelare vilket självfallet skulle underlätta framför allt för de mindre klubbarna att kunna formera ett eller möjligen flera lag i VSF:s Distriktsserie. Vi efterlyser därför mera luft i kalendariet och att vi också utnyttjar flera av årets ljusa månader, såsom april och maj för distriktsseriespel. Då kan vi komma bort från mörker, snö, slask och halka, vilka alla kan vara besvärliga faktorer när man skall ge sig ut på en längre resa inte minst en kulen morgon.
   
  Vi vill inte se några nya kvalgrupper och idén om kvalspel följt av finalspel ställer vi oss definitivt inte bakom. Inför då hellre ännu ett seriesammandrag, så att alla klubbar har något att spela för och det blir på köpet ännu mera schack åt alla.
   
  Med tanke på de alltmer kostsamma utgifterna i alla avseenden och då inte minst bränslepriser skulle VSF med fördel kunna titta på någon form av modell för att stötta distriktets klubbar som deltar i den Allsvenska serien och i VSF:s Distriktsserie. En viktig faktor i allt detta är ju tyvärr den allt bistrare och hårdare ekonomiska verklighet som klubbarna lever i.
   
  Vår konklusion är att man skall vara ytterst varsam med större förändringar och framför allt att lösningen på våra problem och utmaningar aldrig får vara mindre schack, när vi de facto behöver gå i en motsatt riktning, mot mera schack.
   
  Tanumshede, den 4 mars 2023,
  Sammanställt och effektuerat av: Christian Carlsson,
  sekreterare, lagledare och ungdomsledare,
  på uppdrag av Tanums Schacksällskaps styrelse.
   
   
  Tanums Schacksällskaps deltagande i seriespelet de senaste säsongerna:        
  2016/17 Allsvenska serien: Inget deltagande.
  2016/17 VSF Distriktsserie: 10:a.                                                                            
   
  2017/18 Allsvenska serien: Inget deltagande.
  2017/18 VSF Distriktsserie: Tanum 1:a.                                                                  
   
  2018/19 Allsvenska serien: Tanum 3:a i division III.
  2018/19 VSF Distriktsserie: Inget deltagande                                                         
   
  2019/20 Allsvenska serien: Tanum 3:a i division III.
  2019/20 VSF Distriktsserie: Tanum II 2:a, Tanum III 7:a, Tanum IV 10:a.            
   
  2020/21 Allsvenska serien: Inställd på grund av pandemin.
  2020/21 VSF Distriktsserie: Inställd på grund av pandemin.                                  
   
  2021/22 Allsvenska serien: Tanum 1:a i division III.
  2021/22 VSF Distriktsserie: Tanum II 1:a, Tanum III 4:a, Tanum IV 13:e.            
   
  2022/23 Allsvenska serien: Tanum 4:a i division II.
  2022/23 VSF Distriktsserie: Aktuell placering Tanum II 1:a, Tanum III 12:a.       
   
   
  Fédération Française des Échecs, Franska Schackförbundets motto är som sig bör: ”Liberté, Égalité, Fraternité” (“Frihet, Jämlikhet, Broderskap“). Låt oss avsluta denna lilla franska parallella odyssé med det mest franska som finns: ”La Marseillaise” här framförd av Frankrikes största vokalist till trots sina blott 143 cm i strumplästen: Édith Piaf (1915-1963). Ett av den lilla Sparvens örhängen blev ”Non, je ne regrette rien” eller ”Nej, jag ångrar inget”.
   
   
  Enkätundersökning från VSF:s styrelse angående Distriktsserien och Allsvenskan.
  Denna enkät är skickad till de traditionella klubbarna i Västergötlands schackförbund.
   
  Bakgrund till att denna undersökning görs:
  På initiativ av Anders Frisk har VSF:s styrelse vid flera tillfällen diskuterat formatet i vår distriktsserie samt allsvenska serien.
  Bakgrunden är att VSF:s styrelse anser att nuvarande format i division två och tre i Allsvenskan är ohållbart. Det är för långa resor för klubbarna.
   
  Vad gäller distriktsserien så kan man inte säga annat än att nuvarande format är en stor succé. Vi har 14 lag som deltar i vår distriktsserie denna säsong.
  Sedan säsongen 2015-2016 har det varje säsong deltagit tio eller fler lag i vår distriktsserie. Lottning och resultat för samtliga säsonger sedan 2015-2016.
  Dock funderar vi på om man kan göra distriktsserien än mer attraktiv, till exempel genom att skapa fler speltillfällen och/eller införa finalspel.
  Kan distriktsserien vara ett alternativ för klubbarna till spel i Allsvenskan?
   
  Utläggning om styrelsens syn på Allsvenskan:
  Anders Frisk, SA Mark, har tagit upp lottningen för sin klubb som ett exempel på att allsvenskan inte är hållbar längre. SA Mark spelar i samma grupp som Linköpings ASS. Lottningen i SA Marks grupp i Allsvenskan
  Avståndet mellan Örby, där SA Mark har sin klubblokal, och Linköping, uppgår till cirka 24 mil. Detta är ett exempel på när nuvarande format i allsvenskan leder till långa resor. Över tid har antalet lag i den Allsvenska serien minskat, vilket har lett till att avstånden mellan lagen som ingår i en grupp ökat. Tyvärr leder till i sin tur till att flera lag hoppar av och då växer avstånden ännu mer.
  VSF:s styrelse anser att det måste ske en förändring i det allsvenska seriesystemet.
   
  Det vi konkret har gjort för att få till en förändring är att en av våra ledamöter, Jörgen Isacsson, har lyft denna fråga på SSF:s distriktskonferens som ägde rum i Västerås den 28-29 januari 2023.
  VSF:s styrelse/Jörgen föreslog att man bör minska antalet lag per grupp i division 2 och 3 till sex lag (idag är det åtta lag i de flesta grupper).
  VSF:s styrelse överväger att skicka in en motion till SSF:s kongress om att antalet lag i division två och tre ska minskas till sex lag.
  Det skulle innebära att SSF kan göra grupper i Allsvenskan där lagen som ingår i respektive grupp ligger geografiskt närmare varandra än vad de gör idag.
   
  Utläggning om styrelsens syn på distriktsserien:
  Vi har också funderingar kring vår distriktsserie.
  Vi har diskuterat om man kan bygga ut distriktsserien på något sätt, t.ex. genom fler speltillfällen, kvalspel följt av finalspel, eller kanske nuvarande format (sex ronder monrad) följt av finalspel.
  Då distriktsserien är en väldigt viktig tävling för många i vårt distrikt, och då det också är en stor succé, vill vi hämta in synpunkter från klubbarna vad gäller denna tävling, innan beslut om eventuella förändringar fattas.
  Kanske kan vi göra distriktsserien mer attraktiv?
  Denna säsong deltar 14 lag, kanske kan vi få fler lag.
   
  Vädjan till klubbarna i VSF:
  Ni ombeds att inkomma med er syn på allsvenskan och distriktsserien. Besvara gärna följande frågor:
   
  Frågor om Allsvenskan:
  Vad anser ni om formatet med åtta lag i division två och tre (som det är nu)?
  Vill ni fortsätta att delta i Allsvenskan (om ni deltar där denna säsong)?
  Är vårt förslag om att minska antalet lag i division två och tre till sex lag bra?
  Naturligtvis kan ni också lämna synpunkter på annat vad gäller allsvenskan också.
   
  Frågor om Distriktsserien:
  Vad anser ni om nuvarande format? (Antalet ronder i tävlingen, antal ronder per dag, betänketid, antal spelare per lag, att första sammandraget normalt är uppdelat på flera orter, lottningssystem etcetera).
  Skulle din klubbs beslut om deltagande i distriktsserien påverkas av eventuella förändringar av exempelvis: betänketid, antalet ronder per dag, antal speltillfällen, ändring från monrad till kvalgrupper och finalspel etc.
   
   
  En nyfiken fråga? Var verkligen avstånden så mycket bättre förr?!
  Nu går det inte längre med den Allsvenska serien! Nähä…
  För att försöka förstå vår samtid bör man känna till sin historia. Resorna nedan är ju självfallet inte exakta på kilometern beroende på spellokalernas belägenhet, men ger ett hum om hur det förhåller sig. Låt oss ta ett litet exempel för att om möjligt tydliggöra att det nog inte var så mycket bättre förr trots allt…
   
  Rond 1 2022-10-23:
  Linköpings ASS III - SA Mark, 24,1 x2 = 48,2 mil tur retur.
   
  Rond 3 2022-10-22:
  Eksjö SK II - SA Mark, 17,2 x2 = 34,4 mil tur retur.
   
  Rond 5 2023-02-05:
  Jönköpings SS - SA Mark, 11,3 x2 = 22,6 mil tur retur.
   
  Rond 7 2023-03-19:
  Borås SK - SA Mark, 3,2 x2 = 6,4 mil tur retur.
  Summa bortamatcherna för SA Mark säsongen 2022/23 = ca 112 mil.
   
  Rond 2 2005-11-13:
  SK Framåt (Kalmar) - SA Mark, 30,2 x2 = 60,4 mil tur och retur.
   
  Rond 5 2006-02-12:
  Huskvarna SK - SA Mark, 12,1 x2 = 24,2 mil tur och retur.
   
  Rond 7 2006-03-26:
  Eksjö-Aneby-Alliansen II - SA Mark, 17,2 x2 = 34,4 mil tur retur.
  Summa bortamatcherna för SA Mark säsongen 2005/06 = ca 119 mil.
   
  Ett gammalt uttryck i Bohuslän lyder: ”Hugg förts, räkna sedan!” Det vill säga hugg stenen först innan du räknar pengarna för försäljningen. (”Sälj inte skinnet innan björnen är skjuten.”) Här kan man med fördel vända på begreppet: Räkna milen (historiskt) först innan man hugger omkring sig… Foto: Christian Carlsson, från den norra delen av Bohusarkipelagen.

  Lägg till kommentar

  Free Joomla! templates by AgeThemes